8cdc962dd1b26305216541191f3bc46a.jpg

 

061803
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
103
607
60470
1585
5000
61803

Your IP: 192.168.2.69
2019-11-15 09:12

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

Post on 24 พฤษภาคม 2561
by Phuket
ฮิต: 351

๐.สรุปรายชื่อคู่มือสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจ.ภูเก็ต ๑๕ กระบวนงาน 

๑.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)

๒.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง.(สมาคมนายจ้าง)

๓.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(สหพันธ์ สภาองค์กร)

๔.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๕.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๖.จดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๗.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

๘.จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

๙.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

๑๐.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

๑๑.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

๑๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑๓.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

๑๔.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๑๕.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่011ทำงาน