ดาวน์โหลด !

1. โครงสร้างองค์กรสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต *โครงสร้างองค์กร*

2. กลุ่มงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานพื้นที่ 1 งานเเรงงานสัมพันธ์เเละสวัสดิการเเรงงาน*งานเเรงงานสัมพันธ์เเละสวัสดิการเเรงงาน*

3. กลุ่มงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานพื้นที่ 2 งานความปลอดภัยในการทำงาน*งานความปลอดภัยในการทำงาน*

4. กลุ่มงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานพื้นที่ 3 งานคุ้มครองเเรงงาน*งานคุ้มครองเเรงงาน*

5. งานนิติการ 

6. มาตราฐานเเรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓) *มาตราฐานเเรงงานไทย*

7. ระบบการรายงานข้อมูลด้านสวัสดิการเเรงงานเเละคุ้มครองเเรงงาน (E-Service)*E-Service*

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.