พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

๐.สรุปรายชื่อคู่มือสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจ.ภูเก็ต ๑๕ กระบวนงาน 

๑.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)

๒.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง.(สมาคมนายจ้าง)

๓.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(สหพันธ์ สภาองค์กร)

๔.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๕.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๖.จดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง.(เอกชน)

๗.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

๘.จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

๙.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

๑๐.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

๑๑.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

๑๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑๓.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

๑๔.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๑๕.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่011ทำงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.