ITA ปีงบประมาณ 2565

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร                                                                                                                   

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 แผนดำเนินการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือสำหรับประชาชน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 e-Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 แจ้งข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.